F S DATA upplåter tjänst för utrymme och kapacitet hos virtuell www-server till www-gäst. Servern är ansluten till Internet. Detta avtal gäller tills vidare med tre månaders uppsägningstid.

Periodkostnaden (normalt kvartal) för www-utrymmet måste alltid vara F S DATA tillhanda senast samma dag som perioden påbörjas alternativ enligt förfallodag på F S DATA:s faktura för aktuell period. I annat fall kan www-utrymme och konto stängas av, periodavgifter debiteras även vid avstängt utrymme. Förutbetalda periodkostnader återbetals ej till www-gäst även om dessa skulle sträcka sig längre fram i tiden än uppsägningstiden (normalt tre månader).

Vid betalning kvartalsvis debiteras inga ytterligare kostnader. Vid betalning månadsvis debiteras faktureringsavgift på fn 10 kr per faktura. För skriftliga betalningspåminnelser, inkassokrav och andra indrivningsåtgärder har www-gästen skyldighet att betala lagstadgade kostnader.

Om utrymmet blir för litet kan det utökas. Om överföringskapaciten blir för liten kan den utökas. Kostnad för detta debiteras med vid varje tillfälle gällande prissättning. Prishöjning aviseras minst 30 dagar i förväg. Fn gäller:

Www-gäst är själv helt ansvarig för innehållet i sitt www-utrymme, F S DATA har inget ansvar för innehållet. Www-gästen får använda utrymmet för valfritt ändamål med följande undantag:

Om någon eller flera av ovanstående punkter överträds har F S DATA rätt att med omedelbar verkan avstänga www-gästen från www-hotellet. Www-gästen är ansvarig för sitt innehåll och övrigt beteende oavsett om detta sker med uppsåt eller av oförstånd.

F S DATA förbinder sig att www-utrymmet och kontot ska vara tillgängligt och fungerande minst 99% av den abonnerade tiden. Om www-utrymmet är tillgängligt mindre tid, minskas månadsavgiften med 1/725-del för varje påbörjad timme som www-utrymmet ej är tillgängligt (utöver 1 %). Prisreduktion och tillgänglighetsgaranti är årsbaserat. Några ytterligare ersättnings- eller skadeståndsanspråk kan ej ställas mot F S DATA vid otillgängligt eller obrukbart www-utrymme. F S DATA kan aldrig åläggas att ersätta större belopp per månad än motsvarande månadsavgift. Om felet ligger utanför F S DATA:s möjlighet till kontroll och felavhjälpning utgår ingen ersättning. Det åligger www-gästen att själv påtala otillgängligt www-utrymme.

Till www-utrymmet finns också möjlighet till mottagning av e-post. All e-post adresserad till [email protected] (doman.se avser det domännamn www-gästen har) hamnar hos www-gästen. Några skadestånds- eller andra ersättningsanspråk kan ej ställas mot F S DATA för funktionsstörningar i e-post. Tjänster kring e-post kan utökas och förändras allt eftersom tekniken förbättras och förändras. F n finns följande funktioner:

Om F S DATA ska ansöka och registrera domännamn hos Nic-SE/Internic eller annan motsvarande myndighet eller organisation som administrerar domännamn, ansöker F S DATA om namnet åt www-gästen, F S DATA har retentionsrätt i domännamnet för samtliga fordringar. Det åligger www-gästen att själv försäkra sig om rättigheten till det domännamn han önskar. F S DATA har inget ansvar för konsekvenser orsakade av namnansökningar som Nic-SE/Internic (el motsvarande) inte godkänner eller vid senare tillfälle återtar. Nic-SE:s regler för domännamn finns på www.nic-se.se. Om domännamnsadministratör debiterar eller beslutar att debitera registrerings- eller annan avgift (t ex periodavgift) för domännamnsregistreringar åligger det www-gästen att själv betala denna avgift.

Utrymmet får normalt överlåtas till annan men först efter godkännande från F S DATA.

F S DATA har inget ansvar för upprätthållande av www-hotellet om dess möjligheter inskränks av annan part, t ex myndighetsbeslut.

Är www-gäst privatperson gäller Distansavtalslagen. www-gästen accepterar att F S DATA påbörjar utförande av tjänst under ångerfristen (Lag 2000:274 om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal §14).

Innehållet i detta avtal kan ändras av F S DATA och meddelas då www-gästen senast 30 dagar innan det nya innehållet träder i kraft. Detta meddelas genom information på denna webbplats.